مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت پترو شيمي اصفهان - نماد: شصفها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 درمحل اصفهان، کيلومتر 5 بزرگراه آزادگان، بلوار اختصاصي پتروشيمي اصفهان، شرکت پتروشيمي اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران11568910.39 %
شرکت تجارت آذين نقش جهان108744433.62 %
صندوق بازنشستگي کشوري6679305422.26 %
شرکت پالايش نفت اصفهان14516858148.39 %
جمع22399296974.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن قديري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي صرامي فروشاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا دبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدسجاد نوري زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات: