آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (اختصاصي بازارگرداني هدف)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت14:00مورخ1402/11/17در محلتهران - خیابان شهید بهشتی-جنب مترو میرزای شیرزای- ساختمان پارسه- واحد 15برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد