مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/08/30 شرکت سيمان هرمزگان - نماد: سهرمز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/11 درمحل  تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از صدا و سيما، خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار 39700 %
شرکت چاپ و نشر سپه134610 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد119321530.65 %
ساير سهامداران670286153.67 %
شرکت سرمايه گذاري سپه783248334.29 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد142334381278.03 %
جمع158064684486.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدابراهيم راعي عزآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عذرا بياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهاره فراشه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور نجفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیسيدعلي حسيني5239761957نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیزايد ملائي5549901110عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برقبله
چاپ و نشر سپه10101233336اصلیسيدمحمود فاطمي عقداء4449350758رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراتکنولوژي محيط زيستخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیمنصور نجفي3781528383عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي شيميبله
بازرگاني و توليدي مرجانکار10700073536اصلیمحمد فيروزي3875553705عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۶۷۲,۴۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۹۲۵,۶۴۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۹۲۵,۶۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۱۳۰,۳۷۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۵۵,۲۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۷۲۷,۷۶۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۴,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۶۵۳,۷۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶,۹۱۲,۹۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۴۰,۸۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۲۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۷۹۰
سرمایه
۱,۸۲۴,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,500 5,375 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 24,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 30,000
30,000
سایر موارد:
تخصيص سيمان در مورد پروژه هاي عام المنفعه پس از اخذ تاييديه مکتوب از سهامدار عمده صورت مي پذيرد. مبلغ 6،912،960 ميليون ريال (به ازاي هر سهم 3،790 ريال) از سود قابل تقسيم به عنوان سود تقسيمي تعيين و مقرر گرديد در موعد مقرر ميان سهامداران توزيع گردد.