مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بانک تجارت - نماد: وتجارت

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/25  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 45,700,000 میلیون ریال به‌مبلغ 223,926,127 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 178226127 میلیون ریال و ) در تاریخ 1397/12/28 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد