مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت فروسيليسيم خمين - نماد: فروسيل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 درمحل خيابان امام خميني خيابان ساحلي شمالي سالن آمفي تئاتر بيت حضرت امام خميني (ره)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير3805630.05 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان8925531611.16 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان63937500079.92 %
جمع72901087991.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشار بازيار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي موحدي اصل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کمال زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرامرز ربيعي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 19 اساسنامه و انطباق آن با مصوبه مورخ 1400/12/18 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 2- ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي باشد .