مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت ايرانيت - نماد: سايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  خيابان طالقاني - نبش خيابان فرصت - ساختمان شماره 2 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آوند سازان نوآور البرز10000 %
شرکت سنوس10000 %
شرکت نوآوري معادن نيکان 28000.01 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار50000.01 %
شرکت پرنيان مهيار50000.01 %
شرکت مهبان470330.1 %
شرکت کشت و صنعت دارويي ديان1200000.26 %
شرکت صندوق اختصاصي بازارگرداني پايش پايدار3368940.74 %
شرکت بازرگاني دانژه خاورميانه3579990.79 %
آقاي پيروز ملک زاده4000000.88 %
شرکت راهبرد کسب و کار بيژه 12200002.68 %
شرکت توسعه انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا569057512.48 %
شرکت توسعه نوآوران آپادانا606770013.31 %
گروه توليدي مهرام1237500027.14 %
جمع2663000158.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي نيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين حسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پيروز ملک زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور محمودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه سرمايه گذاري کاميار10100733459اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
توسعه نوآوران آپادانا10103399243اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتر
نو آوري معادن نيکان10101986754اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت صنعتي
توسعه انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا14011451423اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
عمران سازه آرنا14009782174اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۰۲,۱۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۸۳,۴۷۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۸۳,۴۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۸۳,۴۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸,۶۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸,۶۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۵۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱,۹۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۴۵,۶۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 75,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 270,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با اکثريت آراء مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت .