مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/02/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/02/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت فراز عمران آرياناشرکت فراز عمران آريانا342247مهدي جهانگيريمهدي جهانگيري3071037058رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت طرح سازه تنيانشرکت طرح سازه تنيان311332سيد بهاءالدين حسيني هاشميسيد بهاءالدين حسيني هاشمي6279577937نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توسعه اميد افق گردشگريشرکت توسعه اميد افق گردشگري412764رامين ادراکيرامين ادراکي4132146502عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت طلوع مرواريد کيششرکت طلوع مرواريد کيش10980204255فاقد نمایندهمحمدصادق طاهري ابرندآبادي3719547299عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پاتين بين الملل پرديس پاتين بين الملل پرديس 10320469990فاقد نمایندهعلي سنگينيان6599941311عضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
علي سنگينيان