مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29شرکت فرابورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 1397/04/04 درمحل سالن نور مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در تهران، ميدان شيخ بهائي، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقي دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه175000002.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس175000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صباتامين210000003 %
مديريت سرمايه گذاري اميد315008754.5 %
اشخاص حقيقي355459205.08 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)365484395.22 %
شرکت بورس اوراق بهادار14000000020 %
ساير اشخاص حقوقي27594530839.42 %
جمع57554054282.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ملک محمد يحيائيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن محمدتبار کاسگري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل متين  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 160,000 140,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.