icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پالايش نفت کرمانشاه
سرمایه ثبت شده:
134,879
نماد:
شرمان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد ISIC:
232093
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1392/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرح واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)
واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
(حسابرسی شده)
درصد
تغییرات
سریال
نشانه
دوره
دوره (روز)
دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سال مالی منتهی به
حسابرسی نشده
واقعی
سود (زیان) خالص
فروش خالص ۲۵,۵۰۱,۴۹۲ ۲۱,۹۰۹,۳۵۲ ۱۶
بهای تمام شده فروش (۲۳,۶۸۷,۱۸۵) (۱۹,۶۰۸,۶۳۱) ۲۱
سود (زیان) ناخالص ۱,۸۱۴,۳۰۷ ۲,۳۰۰,۷۲۱ (۲۱)
هزینه های اداری, عمومی و فروش (۷۲۱,۲۱۷) (۶۱۷,۳۶۵) ۱۷
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی ۰ (۲۶۲) --
جمع هزینه ها (۷۲۱,۲۱۷) (۶۱۷,۶۲۷) ۱۷
سود (زیان) عملیاتی ۱,۰۹۳,۰۹۰ ۱,۶۸۳,۰۹۴ (۳۵)
هزینه های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ۵۲,۹۸۳ ۱۰,۰۷۱ ۴۲۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۱,۱۴۶,۰۷۳ ۱,۶۹۳,۱۶۵ (۳۲)
مالیات بر درآمد (۲۸۶,۵۱۸) (۴۲۳,۲۹۱) (۳۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم ۸۵۹,۵۵۵ ۱,۲۶۹,۸۷۴ (۳۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۸۵۹,۵۵۵ ۱,۲۶۹,۸۷۴ (۳۲)
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی ۶,۰۷۸ ۹,۳۵۹ (۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی ۲۹۵ ۵۶ ۴۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰ --
سود (زیان) پایه هر سهم ۶,۳۷۳ ۹,۴۱۵ (۳۲)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زيان) انباشته
سود (زیان) خالص ۸۵۹,۵۵۵ ۱,۲۶۹,۸۷۴ (۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۱۶۵,۶۷۵ (۵۵۷,۶۹۹) --
تعدیلات سنواتی ۱,۴۵۶,۷۲۴ ۹۱۰,۲۲۴ ۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده ۱,۶۲۲,۳۹۹ ۳۵۲,۵۲۵ ۳۶۰
تغییرات در سود انباشته
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۰ ۰ --
سایر اندوخته ها ۰ ۰ --
جمع تغییرات در سود انباشته ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته پایان دوره ۲,۴۸۱,۹۵۴ ۱,۶۲۲,۳۹۹ ۵۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۶,۳۷۳ ۹,۴۱۵ (۳۲)
سرمایه ۱۳۴,۸۷۹ ۱۳۴,۸۷۹ ۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی