مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملي شيمي کشاورز - نماد: شملي

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس توبان تهران کرج (شهيد فهميده) ضلع غربي استاديوم آزادي، هتل المپيک، سالن رازي کدپستي: 1484843111 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت به عمل مي آيد با همراه داشتن کارت ملي و يا وکالت نامه رسمي و يا معرفي نامه معتبر کتبي براي نمايندگان سهامداران حقوقي به همراه کارت ملي شخص معرفي شده جهت دريافت برگه حضور در ساعات اداري روز چهارشنبه 27/10/1402 به آدرس: تهران خيابان پاسداران، بين نارنجستان دوم و سوم پلاک 501 طبقه اول شرکت ملي شيمي کشاورز مراجعه نمايند. درج شناسه ملي، شماره ثبت سهامدار حقوقي، کد ملي، شماره شناسنامه، نام پدر و تاريخ تولد نماينده معرفي شده در معرفي نامه الزامي است.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد