مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي - نماد: شمواد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/26 درمحل  کيلومتر 45جاده اصفهان مبارکه ،جنب کارخانه پلي اکريل جاده اختصاصي دي ام تي ،کارخانه توليدمواداوليه الياف مصنوعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سودآوران نيک انديش 461860 %
شرکت مهندسي فن گستر پلي اکريل 461860 %
شرکت الياف زاينده رود11084850.02 %
شرکت بازرگاني پلي اکريل ايران 72489888710.94 %
سايرين کمتر از يک درصد86630955313.07 %
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر123549096318.64 %
شرکت پلي اکريل ايران 203090978530.64 %
جمع48588100453386.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد کاظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا ناظر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حنيف حسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود فاريابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهندسي فن گستر پل اکريل10260400988اصلیاحمدرضا ناظر1287677843عضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلمساير
پلي اکريل ايران10100649604اصلیحسن آجودانيان1282209248نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت
بازرگاني پلي اکريل اصفهان10260280831اصلیسعيد سعيدبخش1284841741عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيمي
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر10860718950اصلیسيدمحمد کاظمي1289603219رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي صنايع
سيدحنيف حسني0939070162اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۸۹۳,۰۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۹۶,۱۵۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۹۶,۱۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۱۷,۴۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۸,۷۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۹۷۱,۸۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۹۷۱,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۹۸۸,۱۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۸۳,۶۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰,۱۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳,۸۵۶
سرمایه
۱۴۳,۴۸۸
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
نسل فردا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,500,000 45,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 15,000 20,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي مبلغ 36.000.000 ريال به صورت ناخالص مورد تصويب مجمع قرار گرفت . مبلغ 5.000.000.000 ريال بابت مسئوليت اجتماعي مورد تصويب مجمع قرار گرفت. با توجه به افزايش سرمايه در تاريخ 1402/9/20 تقسيم سود سهام ، به کلييه سهامداران محترم شرکت مبلغ 300 ريال به ازاي هر سهم (تعداد سهام بعد از افزايش سرمايه ) مورد تصويب مجمع قرار گرفت .