مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/29 شرکت شيشه سازي مينا - نماد: کمينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  کيلومتر 4جاده مخصوص کرج ،بلوار شيشه مينا روبروي شهرک فرهنگيان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مادر تخصصي و سرمايه گذاري سينا80947212.26 %
ساير سهامداران112750723.15 %
بنياد مستضعفان255725687.14 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا18522314051.74 %
جمع23016550164.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عليرضا شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي سادات بکائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد باقر رحماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گسترش پايا صنعت سينا10101236358اصلیمحمد انصافي1652985034مدیر عاملموظفکارشناسي ارشد
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمحسن دهقاني فيروزآبادي0046614273رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیجعفر امجديان3256703682عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیداود کافي آبادي0451101601عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیحسين تورنگ0069814856نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۰۹,۵۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸,۳۶۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۸,۳۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵,۰۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲,۶۳۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰,۶۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱,۳۰۰)
سود قابل تخصیص
۶۱۸,۹۱۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۳,۱۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۹۵,۷۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰۵,۴۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۰,۳۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۳۲
سرمایه
۳۵۸,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 650 1,300 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1-استماع گزارش فعاليت هيئت مديره يراي سال مالي منتهي به 30اسفند 1399 -2-استماع گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني شرکت براي عملکرد سال مالي منتهي به 30اسفند 1399-3-بررسي واتخاذ تصميم نسبت به عملکرد هئيت مديره تصويب صورت وضعيت مالي وصورت سود وزيان (صورت هاي مالي )سال منتهي به 30اسفند 1399-4-اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود 5-انتخاب حسابرس وبازرس قانوني شرکت براي سال مالي 1400-6-انتخاب روزنامه کثير الاانتشار7-تعيين پاداش وحق حضور ماهيانه اعضاي هيئت مديره 8-ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.