مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران - نماد: ثنظام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  تهران ، شهرک غرب ، فاز ۲، خيابان هرمزان ، خيابان پيروزان جنوبي ، شماره 74 ، مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهام داران3607266648.4 %
جمع3607266648.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نيما فربودفام  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قايين شاه علي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود غفران نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
نيما فربودفام1380439876اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمهندسي عمران
مسعود غفران نيا1382206178اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمران
سعيد غفران نيا1381029892اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي معدن
مرتضي مهدوي5069298577اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
وحيد قمري1370871279اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کشاورزي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۷,۴۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۷,۴۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۷,۴۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۹۴۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۸,۵۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۷۴,۵۳۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 45,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 268 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- اتخاذ تصميم در خصوص سود قابل تقسيم مبلغ 120 ريال به ازاي هر سهم مصوب گرديد 2- از موارديکه بررسي و تصويب آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون مالياتهاي مستفيم شامل معاملات با شرکت آذرغلطک ،آقاي پيمان زاد يوسفي و سرکار خانم شيما بياتي حسين آبادي هرسه تصويب نگرديد . 3- اختيار تعيين حق الزحمه بازرس قانوني وحسابرس مستقل براي سال مالي 31 شهريور 1403 به هيئت مديره تفويض گرديد.