مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنعتي بهشهر - نماد: غبشهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل  بزرگراه فتح بعد از سه راه تهرانسر کيلومتر 8 پلاک 770 شرکت صنعتي بهشهر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند10000 %
شرکت طلوع پخش آفتاب (سهامي خاص)98320 %
شرکت مدرن به طعم رويان کاوه288300 %
شرکت شکر صافولا بهشهر (سهامي خاص)893820 %
ساير سهامداران55192660.02 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه70570780.02 %
شرکت‌گروه‌توسعه‌مالي‌واقتصادي‌سامان(سهامي‌خاص)99568180.03 %
شرکت‌ سبدگردان ‌اعتبار (سهامي‌خاص)2626087050.89 %
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه(سهامي عام)6200707652.1 %
صافولا بهشهر2357049984779.9 %
جمع2447584152382.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا صفر شريف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فيصل فاروق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم شريعتي بهبهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود شه رضايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صافولا بهشهر10102550662اصلیحميدرضا صفرشريف0054699819نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريتبله
شکر صافولا بهشهر10103258592اصلیمحمود شه رضايي3110969750عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري ماليبله
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند14000048879اصلیفيصل فاروق1087941218عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدماليبله
غذايي مدرن به طعم رويان کاوه10320809696اصلیمحسن عسکري آزاد0039631400عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
طلوع پخش آفتاب10320621809اصلیعبدالرحيم معارف0001970441رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۸۵۶,۰۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱,۱۳۲,۶۹۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱,۱۳۲,۶۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۰۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۱۱۷,۶۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۱,۲۰۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۹۹۴,۹۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۴۲,۸۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲,۶۵۲,۱۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۰۹۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۵۵۴,۶۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۵
سرمایه
۲۹,۵۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 15,000 15,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 10,000
10,000
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه