مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 39,900,000,000 ریال به مبلغ 60,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 7,200,279,680
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 217,594,824
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 6,982,684,856
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 1,392,704
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 5013