icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان
سرمایه ثبت شده:
1,110,300
نماد:
کرمان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701015
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1400/03/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان

1. صورت‌وضعيت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان کرمان (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1399 و صورت‌هاي سود و زيان ، سود و زيان جامع ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1تا 37 پيوست موردبررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است.مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده است.

2. به‌استثناي محدوديت‌هاي مندرج دربندهاي4، 5 ، 1-6 و 2-6 ، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"انجام‌شده است.بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است. آگاه مي‌شود و ازاين‌رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3)برخلاف استانداردهاي حسابداري ، صورت‌هاي مالي تلفيقي مورد گزارش دربرگيرنده اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شرکت‌هاي صنايع روي کرمان، ارژنگ سازان ديلمان ، رينگ مارال ارگ و نخل شيرين کرمان (واحدهاي تجاري فرعي ) و شرکت‌هاي توسعه و تجهيز پلاسماي نوين ،عمران و مسکن‌سازان کرمان و عمران سبزواران (واحدهاي تجاري وابسته) نمي‌باشند و برحسب مورد تلفيق نشده و يا به ارزش ويژه انعکاس نيافته‌اند ، همچنين اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شرکت ساختماني برج هزار کرمان (واحدتجاري فرعي) نيز به‌صورت بررسي اجمالي نشده در صورت‌هاي مالي مورد گزارش منعکس گرديده است، شايان ذکر است در ارتباط با تطابق حساب‌هاي فيمابين شرکت‌هاي گروه به شرح يادداشت توضيحي14، مبلغ 288 ميليارد ريال مغايرت تلفيق وجود دارد که صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين تهيه نشده است ، هرچند تعديل حساب‌ها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري است، ليکن در فقدان اطلاعات کافي، تعيين آثار آن بر صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه براي اين موسسه مقدور نشده است.
4. 4) به شرح يادداشت توضيحي7-13، شرکت از سال مالي قبل اقدام به خريد 40درصد سهام شرکت کارتن البرز از طريق شرکت در مزايده به قيمت 110،5ميليارد ريال نموده که مبلغ 88.4 ميليارد ريال آن پرداخت و تسويه الباقي آن هم‌زمان با نقل‌وانتقال رسمي توافق گرديده است، ليکن اطلاعاتي راجع به دلايل عدم تسويه و عدم نقل‌وانتقال سهم مزبور ارائه نشده است ، لذا تعيين هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت‌هاي مالي براي اين موسسه امکان‌پذير نگرديده است.
5. 5) به شرح يادداشت توضيحي11، ساختمان حافظ برج هزار کرمان به مبلغ 11 ميليارد ريال (بهاي تمام‌شده)به‌علاوه تضمين اعطايي بابت ضمانت ديون شرکت ابزار برشي ماهان کوير به مبلغ 11 ميليارد ريال نزد بانک ملت مي‌باشد،بررسي‌ها نشان مي‌دهد رأي بدوي دادگاه تجديدنظر و نيز تأييد ورشکستگي شرکت مذکور صادرشده ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات و مدارک مورد لزوم، تعيين هرگونه تعديلات بابت ساير تعهدات و بدهي‌هاي احتمالي بر صورت‌هاي مالي ، در شرايط حاضر امکان‌پذير نگرديده است .
6. 6) سرفصل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت شامل سرمايه‌گذاري 2/22درصدي در سهام شرکت توليدي آرين ماه تاب گستر مي‌باشد که به روش ارزش ويژه توسط شرکت اصلي در صورت‌هاي مالي مورد گزارش اعمال‌شده است، در اين خصوص اهم موارد مؤثر بر ارزش ويژه شرکت مذکور به شرح صورت‌هاي مالي بررسي اجمالي شده آن شرکت به‌قرار زير است: 1-6) بنابر پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي از بانک صنعت و معدن (بابت تسهيلات) و شرکت توانير( بابت حساب‌هاي في‌مابين ) به ترتيب معادل 237،693،76 يورو و 112 ميليارد ريال مغايرت دارد و در پاسخ تأييديه اخذشده از بانک پاسارگاد مبلغ 3،175،000 يورو اعتبار رفع تعهد نشده ملاحظه مي‌گردد که در مدارک شرکت ملاحظه نمي‌شود همچنين پاسخ تأييديه درخواستي از بانک ملت بابت مبلغ 447 ميليارد ريال تسهيلات دريافتي واصل نگريده و اين موسسه نيز از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي نتوانسته است آثار ناشي از آن را تعيين کند . 2-6) مانده سرفصل دريافتني تجاري و ساير دريافتني ها (عمدتا توانير - عمران علوي ماهان کرمان - سازمان عمران کرمان و توسعه عمران علوي کرمان) و پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها ( انرژي گستران متحد و تسهيلات بانک ملت) شامل مانده‌هاي تسويه نشده انتقالي از سال قبل مي‌باشد که به دليل فقدان اطلاعات کافي، نحوه تسويه و آثار مالي احتمالي ناشي از آن‌ها بر صورت‌هاي مالي مشخص نمي‌باشد.

7. 7) بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج دربند 3 و همچنين به‌استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج دربندهاي 4 ، 5 ، 1-6 و 2-6 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

8. 8) به شرح يادداشت توضيحي 2-37 ، ضمانت شرکت آلومينيوم هزار بابت ظهر نويسي سفته‌هاي تضميني تسهيلات مأخوذه از بانک‌ها توسط شرکت مذکور قبل از فروش اين شرکت بوده که طبق مفاد قرارداد فروش از تاريخ واگذاري سهام ، مسئوليت تعهدات بر عهده خريدار محول شده است، ليکن اوراق ضمانت مذکور تاکنون مسترد نشده است.
9. 9) به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 11 و 18 ، نقل‌وانتقال رسمي املاک و تعيين تکليف زمين‌ها و ساختمان‌هاي فروش نرفته ضروري است.مضافا سرفصل‌هاي دارايي‌هاي ثابت مشهود و واحدهاي ساختماني تکميل شده و زمين‌هاي فروش نرفته منعکس در يادداشت‌هاي توضيحي فوق از پوشش بيمه‌اي کافي در مقابل خطرات احتمالي در تاريخ صورت‌وضعيت مالي برخوردار نمي‌باشند.
10. 10) وضعيت ماليات عملکرد گروه و شرکت اصلي به‌تفصيل در يادداشت توضيحي30 منعکس مي‌باشد. در اين رابطه تعيين وضعيت قطعي ماليات عملکرد دوره‌هاي مالي يادشده منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 الي 10 مشروط نشده است.

11. 11) صورت‌هاي مالي سال منتهي به 31خرداد1399 و صورت‌هاي مالي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به 30آذر 1398 گروه و شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري موردحسابرسي و بررسي اجمالي قرارگرفته و در گزارش‌هاي مورخ 30 مهر 1399 تلفيقي و 14 اسفند 1398 آن موسسه نسبت به‌صورت مالي مزبور به ترتيب نظر "مشروط"و نتيجه‌گيري "مشروط "اظهارشده است.

12. 12) مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به‌صورت مالي دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است، درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات "وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند، در اين خصوص توجه استفاده‌کنندگان را به موارد مشروحه در "بخش مباني نتيجه‌گيري مشروط" جلب مي‌نمايد.

13. 13) بيش از 50 درصد دارايي‌هاي شرکت‌هاي بين‌المللي پارس تجارت منطقه آزاد چابهار ، هتل‌هاي بين المللي ماهان ، کارآفرينان ره پويان ايرانيان و ساختماني برج هزار کرمان (واحدهاي تجاري فرعي) به سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي بورسي تخصيص‌يافته است. با توجه به مفاد 1-2دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار چگونگي مشمول يا عدم مشمول بودن شرکت به‌عنوان نهاد مالي براي اين موسسه محرز نگرديده است.
14. 14) کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش ، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي‌شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به‌استثناي عدم تهيه مکانيزم هايي براي کسب معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و تکميل فرآيند کنترل‌هاي داخلي در سطح گروه و شرکت اصلي، به موردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
15. 15) موارد مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، علاوه بر موارد مندرج دربندهاي فوق ، به شرح زير است: 1-15) بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان در خصوص تخصيص 80 درصد دارايي‌هاي شرکت به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار. 2-15) رعايت ضوابط و دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه جهت محاسبه نسبت جاري تعديل‌شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل‌شده شرکت براي دوره مالي مورد گزارش و ارائه به‌حسابرس شرکت جهت رسيدگي و اظهارنظر. 3-15) مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي مبني بر تقسيم سود طبق برنامه اعلام‌شده و از طريق شرکت سپرده گزاري مرکزي اوراق بهادار.
16. 16) دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابرس ايران در مورد مفاد تبصره2 ماده 3 مبني بر مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف حاکميت شرکتي، ماده 15 مبني بر تشکيل کميته انتصابات و ساير کميته‌هاي تخصصي ازجمله کميته ريسک تحت نظر هيئت‌مديره، مفاد ماده 16 مبني بر استقرار فرايند ارزيابي و اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره در شرکت‌هاي فرعي و وابسته و مستندسازي ارزيابي‌هاي فوق ، مفاد ماده 19 مبني بر تصويب منشور هيئت‌مديره جهت تعيين وظايف ، اختيارات و مسئوليت‌هاي مديرعامل ، رئيس و ساير اعضاي هيئت‌مديره و با تصويب هيئت‌مديره و انجام‌وظيفه زير نظر هيئت‌مديره، مفاد ماده 42 مبني بر افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و حقوق و مزاياي مديران، به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت و مفاد ماده 28مبني بر عدم تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي ، رعايت نشده است .

13اسفند1399
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا Ahmadali Bazzi [Sign] 1399/12/14 19:36:22
شريک موسسه ارقام نگر آريا Abolfazl Rezaei [Sign] 1399/12/14 19:39:15
مدير موسسه ارقام نگر آريا Mohammadtaghi Rezaei [Sign] 1399/12/14 19:41:55