مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: اصلاح پاسخ سوال اول افزايش ظرفيت ديتاسنترهاي موجود و يا بهره برداري از پروژه هاي جديد وجود دارد؟ در حال حاضر 3 طرح توسعه شامل توسعه ديتاسنتر سبلان ، فاز 3 شاهين ، سعدي با ظرفيت برآوردي 390 رک
شرکت افرانت - نماد: افرا
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
پیرو اطلاعیه "ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی" منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 832908 و به استناد ماده 12 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1400/09/29 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.