مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بانک سرمايه - نماد: سمايه
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزي ج.ا.ا مبنی بر اعمال نرخ هاي تسعير جديد اعلامي بانک مرکزي ج.ا.ا به استحضار می رساند مطابق بخشنامه شماره 99/417374 مورخ 1399/12/25 بانک مرکزي ج.ا.ا نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي و تهيه صورت هاي مالي مبلغ 129.000 ريال براي هر يورو (مبلغ 110.000 ريال براي هر دلار آمريکا) و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان اسفندماه سال 1399، در صورت هاي مالي بانک اعمال و جهت اظهار نظر براي حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک ارسال شده است. لذا با عنايت به اينکه وضعيت ارزي اين بانک در تاريخ 30‏/12‏/1399 منفي است (بدهي هاي ارزي بيشتر از دارايي هاي ارزي مي باشد)، تسعير با مبالغ اعلامي در بخشنامه شماره 00/37873 مورخ 1400/02/11 باعث افزايش زيان شده، که زيان موصوف با توجه به سود و زيان بانک بسيار کم اهميت مي باشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.