مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت ريل پرداز سير - نماد: حريل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/24 درمحل  سالن هگمتانه هتل المپيک به نشاني : تهران – اتوبان تهران کرج ضلع غربي استاديوم آزادي بلوار دهکده جنب درب غربي استاديوم آزادي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آرمان شهر فدک (سهامي خاص)718400 %
شرکت سيمرغ آهنين ايرانيان15000000.08 %
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص)45842750.23 %
شرکت ريل پرداز نو آفرين127192600.65 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)414440882.11 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم980000005 %
ساير19908617610.16 %
سرمابه گذاري امين اعتماد43660000022.28 %
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)79344850240.48 %
جمع158745414180.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسين مدهوش طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين محمودزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدصادق خلفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل اويسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري امين اعتماد10102773194سهامی خاصاصلیمحمد ترکمانه0081710011نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)14003698249سهامی خاصاصلیفرهنگ طلوعي2938267967عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت آرمان شهر فدک (سهامي خاص)10320806315سهامی خاصاصلیوحيدرضا باقري0074722980رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص)14005366590سهامی خاصاصلیمحمدياسر طيب نيا1285853660عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)10102835234سهامی عاماصلیآرمان اسدي2990637761عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۸,۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۵,۲۵۳
تعدیلات سنواتی
(۶,۹۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۸,۳۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸,۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰۶,۶۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۴۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۹,۲۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷۹,۶۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۱,۹۶۰,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري امين اعتمادحقوقیسهامی خاص10102773194اصلی
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص14003698249اصلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)حقوقیسهامی عام10102835234اصلی
ريل پرداز نو آفرينحقوقیسهامی خاص10103357053اصلی
سيمرغ آهنين ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320255756اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 294 588 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرموارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد