مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت لاميران - نماد: فلامي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل  تهران خيابان خاوران نرسيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پلاک 194   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شيمي صنعت فرزان199980 %
شرکت نيک تجارت قاره2799990.05 %
ساير سهامداران79442471.32 %
شرکت توليدي پلي اوره تان ايرن329999975.5 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران8865000014.78 %
حسن رسوليان22317846437.2 %
جمع35307270558.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن صباغيان بيدگلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کورش رادمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي پروانه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد شمس اماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع ايران10101324421اصلیمسعود باقرپسندي2217991566عضو هیئت مدیره موظفبله
توليدي پلي اوره تان ايران10100706880اصلیکورش رادمند4170053370عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیحسن صباغيان بيدگلي6199478819نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
حسن رسوليان0041064666اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
نيک تجارت قاره10320762439اصلیمحمدعلي پروانه2279694591عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳۲,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۱۷,۴۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۱۷,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۱,۴۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۷۰۱
سود قابل تخصیص
۵۳۸,۵۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۹۸,۵۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴۸,۵۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع ايرانحقوقیسهامی عام10101324421اصلی
توليدي پلي اوره تان ايرانحقوقیسهامی خاص10100706880اصلی
شيمي صنعت فرزانحقوقیسهامی خاص10101566992اصلی
حسن رسوليانحقیقی0041064666اصلی
نيک تجارت قارهحقوقیسهامی خاص10320762439اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 840 1,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 11,000,000
14,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 11,000,000
14,000,000
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ضمن تشکر از سهامداران، امکان مشاهده همزمان مجمع از طريق اپليکيشن روبيکا در قسمت سرويس روبينو با شناسه کاربري LamiranCo@ امکان پذير مي باشد