icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
تاپ خودرو
سرمایه ثبت شده:
70,000
نماد:
خاور4
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره تاپ خودرو

1. ترازنامه شرکت تاپ خودرو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورتهاي مالي شرکت بر اساس فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. فرض مزبور مبتني بر تحقق داراييها و تسويه بدهيها به ارزش دفتري و در جريان عادي فعاليتهاي تجاري مي باشد ولي فعاليتهاي عملياتي شرکت از اواخر سال 1389 متوقف گرديده ، داراييهاي ثابت شرکت مورد استفاده قرار نگرفته و زيان انباشته ي شرکت رو به افزايش است، همچنين مطالبات شرکت به حيطه ي وصول درنيامده و بدهيهاي مرتبط تسويه نشده و برنامه مدوني نيز جهت ادامه فعاليت توسط مديريت شرکت ارايه نشده است. رويدادهاي ياد شده نشان دهنده ي ابهامي اساسي است که ميتواند نسبت به توانايي شرکت در ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد نمايد.

4. دريافتني هاي تجاري و غير تجاري موضوع يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي شامل مبلغ 163 ميليارد ريال مطالبات از سه مورد از مشتريان شرکت است و همانطور که دريادداشت توضيحي 3-5 صورتهاي مالي منعکس شده در سنوات قبل در قبال قرارداد فروش خودرو به مبلغ مانده 37 ميليارد ريال و توافق در بازپرداخت بدهي تسهيلات بانک پارسيان (ضمن ترهين اسناد ملکي توسط ايشان نزد بانک) توسط مشتري ، ايجاد شده است. بدليل عدم ايفاي تعهدات اشخاص مزبور در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات ياد شده، اين مطالبات وصول نشده و بانک نيز سود وجرايم متعلقه را جمعا" به مبلغ 105 ميليارد ريال به حساب شرکت منظور نموده و شرکت نيز متعاقبا" اين سود و جرايم منظور شده را درچارچوب قرارداد فروش اوليه به حساب اشخاص مزبور ثبت نموده است. همچنين از انجاييکه بخشي از بدهي تسهيلات ياد شده در سنوات گذشته توسط بانک، از حساب شرکت برداشت گرديده، شرکت مبلغ 21 ميليارد ريال نيز بابت بهره (با نرخ 23% درسال) محاسبه و به طرفيت حساب هاي پرداختني (تحت عنوان جرايم تسهيلات بانک )، به حساب مطالبات از اشخاص مزبور منظور نموده است که صحيح به نظر نمي رسد. تا تاريخ اين گزارش اقدامات انجام شده توسط شرکت منجر به وصول اين مطالبات نگرديده و به دليل نبود اطلاعات کافي در خصوص کفايت ارزش جاري املاک ترهيني مشتريان مزبور بر بدهي تسهيلات ، تعيين ميزان مبالغ قابل وصول و ذخيره احتمالي از اين بابت امکان پذير نيست و حصول اطمينان از درستي انعکاس بهره مجدد منظور شده توسط شرکت نيز ميسر نشده است.
5. سرفصل موجودي کالا (موضوع يادداشت 6 صورت هاي مالي) شامل 9 ميليارد ريال اقلامي تحت عنوان قطعات و مواد اوليه مصرفي مرتبط با توليد و مونتاژ خودرو مي باشد که در سنوات اخير راکد و فاقد گردش بوده و امکان شمارش و اثبات وجود ، تطبيق با دفاتر و تشخيص اقلام غير قابل بازيافت آنها فراهم نشده است. به دليل نبود اطلاعات ياد شده و سوابق مالي مربوطه، تعيين آثار احتمالي آن بر صورتهاي مالي امکانپذير نشده است.
6. دارايي ثابت مشهود شرکت موضوع يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي به قيمت تمام شده 41 ميليارد ريال و ارزش دفتري 15 ميليارد ريال شامل ماشين آلات و تجهيزات و اثاثه است که مشاهده عيني داراييها، جهت تطبيق با دفاتر شرکت و کنترل محاسبات استهلاک اقلام مزبور و تعيين هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت امکان پذير نشده است. همچنين همانطور که در يادداشت توضيحي 3-10 صورتهاي مالي منعکس شده است ، ساختمان شرکت به قيمت تمام شده 13 ميليارد ريال و ارزش دفتري 6 ميليارد ريال برروي زمين هاي متعلق به شرکت ايران خودرو احداث گرديده که نحوه اعمال حق مالکيت آن مشخص نمي باشد.
7. دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها موضوع يادداشتهاي توضيحي 5 و7 صورتهاي مالي شامل 62 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد که تاکنون به حيطه وصول درنيامده و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. هر چند تخصيص ذخيره در قبال بخشي از مبالغ فوق ضروري است ولي بدليل عدم وجود مدارک و مستندات کافي تعيين مبلغ دقيق ذخيره مذکور امکانپذير نيست.

8. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل نامشخص بودن پيامدهاي ناشي از رفع ابهام اساسي مندرج در بند 3 اين گزارش و در نتيجه عدم امکان تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي ميان دوره اي، نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي ياد شده، امکان پذير نيست.

9. پرداختني هاي تجاري و غير تجاري موضوع يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي شامل 35 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد که تاکنون تسويه نشده و زمان و نحوي تسويه آن مشخص نيست. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 28 فروردين ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور بصورت "عدم اظهار نظر به دليل ابهام اساسي" صادر شده است.

23مهر1397
موسسه حسابرسي هدف همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هدف همکاران Nayereh Khodaparast Joordehi [Sign]9220321397/08/12 14:17:53
شريک موسسه هدف همکاران Payam Sadeghi Jazi [Sign]8917391397/08/12 14:20:13
مدير موسسه هدف همکاران Marjan Seifi [Sign]8715761397/08/12 14:23:41