مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مبين وان کيش - نماد: اوان

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/02/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/02/03 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گسترش الکترونيک مبين ايرانگسترش الکترونيک مبين ايران313314حميد نصيريمسعود وکيلي نيا1377522441رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي
گسترش ارتباطات تالياگسترش ارتباطات تاليا429041سيد حسين پاريابحميد نصيري1062693711نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
توسعه مخابراتي آرياسلتوسعه مخابراتي آرياسل318708محمد جهانگيريانمحمد جهانگيريان0055034012عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوي دکتري حسابداري
فناوران مبين خاورفناوران مبين خاور361815علي آب سالانسيد صابر امامي0068237057عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت دولتي
توسعه ارتباطات جامع مبينتوسعه ارتباطات جامع مبين415323مهدي حاج الفخاني اصلمهدي حاج الفخاني اصل1379085391عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مهندسي فناوري اطلاعات


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيد صابر امامي