مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل  تهران - کيلومتر 30 اتوبان خليج فارس ( تهران - قم ) ضلع جنوبي اتوبان اصلي فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) روبه روي ترمينال مسافربري شماره يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت جامدسازان آرمان19282180.06 %
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان1156000003.85 %
نگين تجارت راهبرد 1183766703.95 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان1220000004.07 %
سينا سروش اريکه 1229753804.1 %
جاويد گستر رازيان 1257400004.19 %
شرکت طرح سازه تنيان1342500004.47 %
شرکت توسعه تجارت تنيان1363000004.54 %
صندوق بازارگرداني گروه گردشگري ايران 1378194284.59 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام1821300006.07 %
شرکت فراز عمران آريانا1968000006.56 %
ساير سهامداران2179803317.27 %
پاتين بين الملل پرديس 2447999738.16 %
جمع185670000061.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد بهاءالدين حسيني هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق طاهري ابرندآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامين ادراکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ساره محبعلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت فراز عمران آريانا342247اصلیمهدي جهانگيري3071037058رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت طرح سازه تنيان311332اصلیسيد بهاءالدين حسيني هاشمي6279577937نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توسعه اميد افق گردشگري412764اصلیرامين ادراکي4132146502عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت طلوع مرواريد کيش10980204255اصلیمحمدصادق طاهري ابرندآبادي3719547299عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پاتين بين الملل پرديس 10320469990اصلیعلي سنگينيان6599941311عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۱۱,۰۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۹۳۴,۵۳۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۹۳۴,۵۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۴۸۴,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۸۰,۰۳۵)
سود قابل تخصیص
۱,۹۱۵,۵۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰,۶۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۸,۶۲۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۷۶,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۵۸,۳۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت حرفهاي مجمع مي باشد