مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/11/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/11/30 درمحل  خيابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1629055088.15 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران1954298779.77 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )26528145213.26 %
بانک صنعت و معدن96640877248.32 %
جمع159002560979.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اصغر پاک طينت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیعلي اصغر قاسميان2142546404عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیحسن احمدي4170105753عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن14004552979اصلیعلي زارعي3256694675عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
توسعه صنعت و معدن نو انديشان10320259745اصلیداريوش سهرابي3369427011عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۵۸,۱۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۵۴۷,۳۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۵۴۷,۳۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۵۵,۶۲۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۴۹۱,۷۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۶۴۹,۹۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۶۴۹,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۷۲۹,۹۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۶۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.