مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/05/31 شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1398/05/05 درمحل  خيابان شوش شرقي خيابان ابراهيمي(ارج)سالن آموزش رفاه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيان10 %
راز داده پرداز قرن20000 %
توان گستران عايق 6313150.78 %
حميد براتي مقدم 8677011.07 %
کيمياگر سديد پارسي 28129683.48 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان 2031815025.14 %
جمع2463213530.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ميرزائي قمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل ميرزائي قمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد شمسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا خسروبگي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان 226465اصلیآرش فرهادي2292884471رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت توان گستران عايق 588اصلیعلي منزوي0452713935عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت کيمياگر سديد پارسي 470244اصلیمليکا ميرزايي قمي2063129487نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيان10320422879اصلیاسمعيل ملکي4899201567عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت راز داده پرداز قرن14006297589اصلیمحمود رشوند0061334847عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان حقوقیسهامی خاص226465اصلی
شرکت توان گستران عايق حقوقیسهامی خاص588اصلی
شرکت کيمياگر سديد پارسي حقوقیسهامی خاص470244اصلی
شرکت آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320422879اصلی
شرکت راز داده پرداز قرنحقوقیبا مسئولیت محدود14006297589اصلی