مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30شرکت گلتاش - نماد: شگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-196 مورخ 1399/11/05، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 درمحل در محل سالن آمفي تئاتر هتل آکادمي فوتبال واقع در تهران ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، بلوار دهکده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران 10000 %
شرکت سرمايه گذاري س گروه صنايع بهشهر تهران 222200 %
شرکت خدمات بيمه پوشش توسعه بهشهر ( سهامي خاص ) 222200 %
شرکت آلي شيمي قم (سهامي خاص) 444400 %
شرکت مرواريد هامون ( سهامي خاص )444400 %
شرکت صنايع بهداشتي ساينا ( سهامي خاص )444400 %
شرکت مديريت ياران توسعه بهشهر ( سهامي خاص )444400 %
شرکت صنعتي بهپاک (سهامي عام)1999940.02 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر1999940.02 %
ساير سهامداران6000000.06 %
سرمايه گذاري سپه408469214.08 %
مديريت صنعت شوينده صنايع بهشهر75588699775.59 %
جمع79795710679.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ملکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير علي نعمت الهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  توفيق افشار نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
900,000 700,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
1ستماع گزارش هيات مديره،حســـابرس وبازرس قانوني درمورد پيشنهاد افزايش سرمايه به استناد مجوز شماره 994/699249-196مورخ1399/11/05سازمان بورس واوراق بهادار، اتخـــاذ تصميم در خصوص افزايش ســـرمايه شـــرکت از مبلغ1.000.000.000.000 ريال به مبلغ 2.600.000.000.000 ريال معادل 160درصد( ازمحل مطالبات حال شـــده ســـهامداران و آورده نقدي ﴿900.000.000.000 ريال﴾ و سود انباشته ﴿700.000.000.000ريال﴾