مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - نماد: گوهران

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-00A-049 مورخ 1400/03/24 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 2,400,000,000,000 ریال به مبلغ 3,888,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 80,267,922,940
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 1,448,357,496
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 78,819,565,444
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 22,598,884
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 3487