icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پتروسينا
سرمایه ثبت شده:
25,000
نماد:
تاپيکو17
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1392/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروسينا

1. صورتهاي مالي شرکت پترو سينا ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمـال و حفظ کنترلهاي داخلي مـربوط به تهيه صورتهـاي مـالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي از بانک‌هاي ملت شعبه مرکزي آبادان و صادرات ايران شعبه آذر آبادان و همچنين مبلغ 529ر2 ميليون ريال از مانده حسابهاي دريافتني تجاري، مبلغ 709 ميليون ريال از مانده پيش‌پرداختها، مبلغ 371ر22 ميليون ريال از مانده حسابهاي پرداختني و مبلغ 500 ميليون ريال از مانده پيش‌دريافتها ( يادداشت‌هاي توضيحي 1_4، 6، 9، 13، 14 و 15 )، تا اين تاريخ دريافت نشده است . علاوه بر اين، نتايج حاصل از مطابقت تائيديه‌هاي واصله از اشخاص با اقلام منعکس در دفاتر، حاکي از وجود مغايرات توجيه نشده‌اي به شرح زير مي‌باشد : خالص طلب ( بدهي ) طبق دفاترخالص طلب ( بدهي ) طبق تائيديه دريافتيمغايرت مساعد(نامساعد) ( ميليون ريال )( ميليون ريال )( ميليون ريال ) شرکت پتروشيمي فن آوران( 272ر4 )( 409ر19 )( 137ر15 ) شرکت نفت پاسارگاد 225ر11 787ر8( 438ر2 ) شرکت پتروشيمي آبادان( 285 ) 440ر1 725ر1 شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه 84 11( 73 ) شرکت فولاد استيل پيام ( 6 )( 69 ) ( 63 ) با توجه به مراتب فوق، هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي و همچنين رفع مغايرات مزبور بر صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، مشخص نيست .
5. به ترتيب مبالغ 394ر3، 639، 464، 627ر2، 391ر1 ميليون ريال از مانده حسابهاي دريافتني تجاري، ساير حسابهاي دريافتني، پيش‌پرداختها، حسابهاي پرداختني تجاري و ساير حسابهاي پرداختني در تاريخ ترازنامه ( يادداشت‌هاي توضيحي 6، 7، 9، 13 و 14 )، مربوط به اقلام راکد و عمدتا انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که اقدام موثري در خصوص تعيين تکليف و تسويه آنها صورت نپذيرفته است . لذا، قابليت تسويه دارائيهاي و بدهيهاي فوق در روند عادي فعاليت شرکت و همچنين لزوم تامين ذخيره مناسب براي مطالبات مشکوک‌الوصول، مشخص نيست .
6. مبلغ 450ر4 ميليون ريال از مطالبات شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين ( يادداشت توضيحي 2_14 )، مربوط به باقيمانده اصل مبلغ 5 ميليارد ريال تسهيلات دريافتي از شرکت توسعه تجارت تامين اجتماعي ( عضو گروه ) در سال 1387 بعلاوه مبلغ 475 ميليون ريال جرايم ديرکرد سالهاي 1387 و 1388 مي‌باشد. بدليل عدم ارائه مستندات کافي در رابطه با شرايط انتقال مانده فوق به طلب شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين و همچنين شرايط تسهيلات دريافتي، اثبات صحت طبقه‌بندي حسابها و لزوم تامين ذخيره بابت عدم تسويه آن، ميسر نيست .
7. به شرح يادداشت توضيحي 1_14، ماليات‌ بر ارزش افزوده و عوارض به مبلغ 17 ميليارد ريال، مربوط به ماليات و عوارض سالهاي 1389 لغايت 1392 مي‌باشد که شرکت اقدامي در خصوص واريز و تسويه آن انجام نداده است، لذا شرکت مشمول پرداخت جرائم تاخير مربوط است . علاوه بر اين، ماليات‌ حقوق و مزايا و حق‌الزحمه پرداختي به اشخاص در مواردي بنحو صحيح و کامل کسر نگرديده و ماليات‌هاي مکسوره به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز نشده است . ضمنا سازمان امور مالياتي کشور مانده بدهي شرکت بابت اصل و جرائم ديرکرد ماليات‌هاي تکليفي سال‌هاي 1389 و 1390 را جمعا مبلغ 548ر1 ميليون ريال بيشتر از مبالغ منعکس در دفاتر اعلام نموده است . هر چند تامين ذخيره مناسب بابت کسري محاسبه و جرائم تاخير تاديه ماليات‌هاي فوق ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد لزوم، منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد .
8. در تفکيک هزينه‌هاي عمومي و اداري و هزينه‌هاي قابل تخصيص به بهاي تمام شده پروژه‌ها و همچنين تسهيم و تخصيص آنها به پروژه‌هاي در دست اجرا، از مباني اصولي و قابل اتکايي استفاده نشده و هزينه‌هاي مربوط به عدم استفاده مناسب از ظرفيت ماشين‌آلات و تجهيزات و نيروي کار (هزينه‌هاي جذب نشده )، بطور جداگانه محاسبه نشده است . بدين لحاظ، تعيين ميزان پيشرفت کار پروژه‌ها مطابق با رويه مندرج در يادداشت توضيحي 6_3 صورت نگرفته و عليرغم لزوم تامين ذخيره مناسب بابت زيان آتي پروژه‌هاي زيانده ( يادداشت توضيحي 1_21 ) مطابق با استانداردهاي حسابداري، اقدامي صورت نپذيرفته است . هر چند اصلاح حسابها بابت موارد ياد شده ضرورت دارد، ليکن بدليل فقدان اطلاعات لازم بويژه در رابطه با برآوردهاي اوليه پيمان و کارهاي انجام شده و باقيمانده، تعيين تعديلات مورد لزوم و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي پيوست، ميسر نيست .

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 7 و 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موضوعات مندرج در بندهاي 4 الي 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پترو سينا ( سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

10. توجه خاص مجمع عمومي محترم را به موارد ذيل جلب مي‌نمايد : 1_10_ زيان ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي شرکت طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 39/3 ميليارد ريال ( سال مالي قبل 29/7 ميليارد ريال ) مي‌باشد، لذا اتخاذ سياست‌هاي مناسب در استفاده بهينه از امکانات شرکت و تمهيدات لازم در انعقاد قراردادها و کنترل هزينه‌ها به منظور سودآور شدن فعاليتها و جبران زيان انباشته هنگفت شرکت، ضرورت دارد . 2_10 _ مبلغ 13/6 ميليارد ريال از مانده پيش‌پرداختها در تاريخ ترازنامه (يادداشت توضيحي 1_9)، مربوط به ماليات مکسوره توسط کارفرمايان مي‌باشد . ضمن آنکه اقدام موثري در جهت تسويه ماليات‌هاي مکسوره صورت نپذيرفته، فيش‌هاي مربوط به واريز مبلغ 3/7 ميليارد ريال از ماليات‌هاي کسر شده، اخذ نشده است . علاوه بر اين، سازمان امور مالياتي کشور مانده بدهي شرکت بابت تفاوت ماليات عملکرد سالهاي 1384 و 1385 را جمعا مبلغ 124 ميليون ريال اعلام نموده ليکن شرکت اقدامي در جهت تسويه و يا تامين ذخيره لازم از اين بابت ننموده است . همچنين به شرح يادداشت توضيحي 16 صورت‌هاي مالي، ماليات عملکرد سالهاي 1391 و 1392 رسيدگي نشده و شرکت بدليل وجود زيان، ذخيره‌اي از اين بابت تامين نکرده است . در چنين شرايطي، تعيين وضعيت قطعي مالياتي شرکت، منوط به پيگيري مستمر و موثر شرکت در خصوص تسويه ماليات مکسوره کارفرمايان و بدهيهاي اعلام شده و همچنين رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي، مي‌باشد . 3_10 _ طبق رويه مورد عمل شرکت، بهاي مواد و تجهيزات خريداري شده در زمان خريد به حساب هزينه‌ منظور گرديده و سوابق و اطلاعات لازم ( کاردکس انبار و حسابداري انبار )، تهيه نشده است . ضمنا شمارش عيني اقلام مصرف نشده بنحو صحيح و کامل صورت نپذيرفته و رويه قيمت گذاري موجودي مواد و کالا ( يادداشت توضيحي 1_3 )، مطابق با استانداردهاي حسابداري نمي‌باشد . 4_10 _ مبلغ 035ر1 ميليون ريال از مانده ساير حسابهاي پرداختني ( يادداشت توضيحي 6_14 )، مربوط به ذخيره در نظر گرفته شده بابت حق بيمه‌هاي اجتماعي مرتبط با قراردادهاي پيمانکاري در سنوات قبل مي‌باشد که اقدامي در رابطه با اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و به تبع آن تعديل ذخيره مزبور صورت نگرفته است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بندها، مشروط نشده است .

11. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1391 شرکت توسط موسسه حسابرسي ( عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ) ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 تير ماه 1392 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر " مشروط " اظهار شده است .
12. طبق تائيديه دريافتي از بانکهاي ملت شعب ميدان هفتم تير و اسکان، تجارت شعبه نفت، رفاه کارگران شعبه دکتر حسابي و توسعه صادرات ايران شعبه مرکزي، تغييرات اعضاي هيأت مديره به بانکهاي مزبور اعلام نشده است . ضمنا 6 مورد از حسابهاي بانکي شرکت ( يادداشت توضيحي 1_4 )، مربوط به حسابهاي بانکي راکد مي‌باشد .
13. موجودي مواد و کالا و دارائيهاي ثابت مشهود، از پوشش بيمه‌اي مناسب برخوردار نمي‌باشند . ضمنا اسناد مالکيت زمين و 8 دستگاه از وسايل نقليه ارائه نشده است .
14. آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي متناسب با حجم فعاليت‌هاي شرکت طراحي و استقرار نيافته است . ضمنا در مواردي پروژه‌هاي اجرائي در مهلت مقرر طبق قراردادهاي منعقده، خاتمه نيافته است . همچنين در محدوده رسيدگيهاي انجام شده، در مواردي مفاد آئين نامه معاملاتي شرکت بطور کامل رعايت نشده و مستندات کافي در رابطه با مبلغ 1/8 ميليارد ريال از هزينه‌ها، ارائه نشده است .
15. طبق بررسي‌هاي انجام شده، عليرغم خاتمه موضوع مبلغ 222 ميليارد ريال از تضمينات ارائه شده (يادداشت توضيحي 1_28 )، اقدامي در جهت استرداد آنها صورت نپذيرفته است .

16. گزارش تطبيق عملکرد شرکت با بودجه سال مالي مورد گزارش ( مندرج در گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع )، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص، به استثناي عدم ارائه مصوبه بودجه و توجيهات کافي در رابطه با علل انحرافات عمده موجود، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه تهيه شده و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
17. مفاد مـاده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه شرکت در رابطه با برگزاري جلسات هيئت‌‌ مديره بطور ماهيانه، رعايت نشده است ( از تاريخ 1392/06/17 لغايت 1392/11/21 جلسه هيئت‌ مديره تشکيل نيافته است ) .
18. بدليل عدم ارائه مستندات کافي، رعايت مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت مسجل نمي‌باشد .
19. مفاد مواد 137 و 232 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص ارائه صورت دارائيها و قروض 6 ماهه اول سال مالي مورد گزارش و صورتهاي مالي پايان سال بيست روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نشده است .
20. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه ثبت شده شرکت مي‌باشد، لذا توجه مجمع عمومي محترم را به رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر لزوم تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به منظور اتخاذ تصميم در مورد انحلال يا بقاي شرکت، جلب مي‌نمايد .
21. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، مواردي از مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1392/4/29 که توسط هيئت مديره اجرا نگرديده و يا اقدامات انجام شده به نتيجه نهائي منجر نشده است، به قرار زير است : الف _ رفع مغايرت با شرکت‌هاي پتروشيمي آبادان و نفت پاسارگاد . ب _ پيگيري وصول و تسويه حسابهاي راکد سنواتي . ج _ استقرار سيستم مناسب محاسبه بهاي تمام شده . د _ اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت دسترسي به حداکثر ظرفيت کاري شرکت در زمينه پروژه‌هاي تعميرات و نگهداري، فني و مهندسي در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي .
22. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نشده است .
23. معاملات مندرج در بند " الف " يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است . همچنين معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است .
24. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
25. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، شرکت اقدامي در جهت تعيين شخص و يا واحد مسئول اجراي قانون مبارزه با پولشويي و به تبع آن رعايت ساير مفاد مرتبط، صورت نداده است .

15تیر1393
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سنجه حساب
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سنجه حساب Mehran Shakeri [Sign]8004121396/12/26 16:43:19
مدير موسسه سنجه حساب Parviz Nobahari Shabestari [Sign]8008451396/12/26 16:46:53