مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:احتراما به استحضار ميرساند به علت ثبت اشتباه بازرس علي البدل در فرم کدال اصلاح و مجددا پس از انتخاب صحيح اصلاحيه صادر و ارسال گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت نئوپان 22 بهمن - نماد: چنوپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 درمحل  تهران خيابان استاد مطهري خ مير عماد خيابان سيزده (شهيد جنتي)پلاک 40 طبقه دوم واحد 9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خانم فاطمه ازگلي 2533281.27 %
مهري ازگلي3726661.86 %
محيا ازگلي3726661.86 %
زهرا ازگلي3726661.86 %
آقاي محمدحسين ازگلي6666643.33 %
آقاي محمدازگلي10000005 %
آقاي احسان ازگلي10000005 %
محبوبه سوداچي13000006.5 %
آقاي سجادازگلي 13000006.5 %
آقاي علي ازگلي 200000110 %
آقاي مجيد ازگلي219715710.99 %
آقاي مرتضي ازگلي238617211.93 %
آقاي اميرحسين ازگلي 275450013.77 %
جمع1597582079.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي مرتضي ازگلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد ازگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مجيد ازگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد بهرامي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مرتضي ازگلي 0451933753اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مجيدازگلي 0451966236اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمدحسين ازگلي0452576091اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمد ازگلي0453415407اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
احسان ازگلي0453343783اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵,۹۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۰۸۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۰۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۵۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴,۴۰۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴,۴۰۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴,۴۰۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۹۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
هدف همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مقرر گرديد در مورد بند 4 گزارش، بازرس پيشنهاد ئ نظرات خود را به شرکت اعلام نموده و در خصوص بند 11 گزارش ، هيئت مديره نسبت به اخذ سهام وثيقه و بر روز آوري آئين نامه معاملات ظرف 3 ماه اقدام نمايد.