icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
تايد واتر خاورميانه
سرمایه ثبت شده:
1,950,000
نماد:
حتايد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
600303
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی در تاریخ 1398/06/31
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره تايد واتر خاورميانه

1. صورت‌وضعيت مالي گروه و شرکت تايد واتر خاورميانه (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 44 پيوست، موردبررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به‌استثناي محدوديت‌هاي مندرج دربندهاي 4 و 5، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. با عنايت به يادداشت‌هاي توضيحي 20 و 22، بخشي از مانده دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداخت‌هاي شرکت اصلي جمعا به مبلغ 175.432 ميليون ريال راکد و انتقالي از سال‌هاي قبل بوده که در اين ارتباط ذخيره کافي در حساب‌ها منظور نگرديده است. بررسي‌هاي اين موسسه حاکي از آن است که احتساب ذخيره از اين بابت ضروريست، ليکن به دليل نبود اطلاعات موردنياز، تعيين آثار ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
4. طبق بررسي انجام شده، سرفصل درآمدهاي عملياتي شرکت فرعي خدمات دريايي و کشتيراني خط دريابندر (سهامي عام) شامل مبلغ 236.406 ميليون ريال مربوط به قرارداد اجاره تجهيزات لايروبي ناحيه شمال مي‌باشد که مبلغ 103.996 ميليون ريال از مبلغ فوق به استناد تبصره يک ماده 3 قرارداد (اصلاح سهم درآمدي شرکت توسط اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان در صورت افزايش يا کاهش بيش از 10 درصدي پيش‌بيني‌شده ناشي از تغييرات نرخ ارز) در سرفصل برگشت از درآمدها با طرفيت پرداختني‌هاي غيرتجاري منعکس گرديده است. با توجه به‌مراتب فوق و عدم دسترسي به مستنداتي مبني بر تغييرات سهم درآمد شرکت، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت‌هاي مالي در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 3-30، بخشي از سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 1.094.817 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سال‌هاي قبل مي‌باشد و اطلاعات و مستندات کافي در خصوص جزئيات اقلام تشکيل‌دهنده حساب فوق در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و درنتيجه تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از دستيابي به اطلاعات و مستندات موردنياز بر صورت‌هاي مالي در شرايط حاضر امکان‌پذير نمي‌باشد.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به‌استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه در خصوص "ساير اطلاعات" توجه استفاده‌کنندگان را به بندهاي مباني نتيجه‌گيري مشروط اين گزارش جلب مي‌نمايد.

8. اسناد مالکيت دو دستگاه شناور، ساميت 1 و 2 بر اساس قرارداد صلح قطعي في‌مابين شرکت فراز انرژي دنا و شرکت اصلي در قالب فروش اقساطي با بانک مهر اقتصاد تا تاريخ اين گزارش بنام شرکت انتقال نيافته است.
9. تا تاريخ اين گزارش، نقل و انتقال سهام برخي از شرکت هاي فرعي به نام شرکت اصلي منجر به نتيجه قطعي نشده است.
10. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زير رعايت نگرديده است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: بند 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه تلفيقي به همراه گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره مذکور. بند 5 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي نشده به همراه گزارش تفسيري مديريت حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي. بند 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. ماده 10ارائه صورت‌جلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها. دستورالعمل حاکميت شرکتي: ماده 15وجود کميته انتصابات حداقل سه عضو با اکثريت اعضاي مستقل و غيرموظف تحت نظارت هيئت‌مديره. مواد 19 و 21تصويب منشور هيئت‌مديره در خصوص نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت‌مديره و تصميم‌گيري و تصويب آن و تشکيل دبيرخانه مستقل هيئت‌مديره. ماده 28تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي. ماده 38درج آگهي دعوت به مجمع عمومي در خصوص انتخاب اعضاي هيئت‌مديره حداقل 25 روز قبل از برگزاري مجمع در روزنامه کثيرالانتشار شرکت. ماده 42درج اطلاعات بااهميت از قبيل مشخصات کامل هيئت‌مديره، حقوق و مزاياي مديران اصلي، مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي و اعضاي آن، رويه‌هاي حاکميت شرکتي، گزارشات هيئت‌مديره و حسابرسي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري. ماده 43ارائه گزارش اقدامات شرکت در خصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري.
10. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زير رعايت نگرديده است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: بند 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه تلفيقي به همراه گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره مذکور. بند 5 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي نشده به همراه گزارش تفسيري مديريت حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي. بند 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. ماده 10ارائه صورت‌جلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها. دستورالعمل حاکميت شرکتي: ماده 15وجود کميته انتصابات حداقل سه عضو با اکثريت اعضاي مستقل و غيرموظف تحت نظارت هيئت‌مديره. مواد 19 و 21تصويب منشور هيئت‌مديره در خصوص نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت‌مديره و تصميم‌گيري و تصويب آن و تشکيل دبيرخانه مستقل هيئت‌مديره. ماده 28تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي. ماده 38درج آگهي دعوت به مجمع عمومي در خصوص انتخاب اعضاي هيئت‌مديره حداقل 25 روز قبل از برگزاري مجمع در روزنامه کثيرالانتشار شرکت. ماده 42درج اطلاعات بااهميت از قبيل مشخصات کامل هيئت‌مديره، حقوق و مزاياي مديران اصلي، مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي و اعضاي آن، رويه‌هاي حاکميت شرکتي، گزارشات هيئت‌مديره و حسابرسي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري. ماده 43ارائه گزارش اقدامات شرکت در خصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري.

27آذر1398
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا Ahmad Ali Bazzi [Sign] 1398/09/27 20:20:13
شريک موسسه ارقام نگر آريا Mostafa Ahmadi Vosta Kalyi [Sign] 1398/09/27 20:23:18
مدير موسسه ارقام نگر آريا Esfandiar Garshasbi [Sign]8006691398/09/27 20:26:29