مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت صنعتي و معدني ستبران - نماد: ستبرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/09 درمحل  تهران – خيابان خرمشهر غربي – پلاک 194- طبقه سوم- واحد 131   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي گل زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن کلاه دوز اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحيم کلاه دوز اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي بيطرف  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۹۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷,۶۵۰
تعدیلات سنواتی
۶,۷۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴,۴۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱,۹۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۸,۸۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸,۵۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۵۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 75,000,000 13,500,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.