مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت ماشين سازي اراک - نماد: فاراک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/21 درمحل  ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از کتابخانه ملي، جنب روگذر شهيد همت، هتل بزرگ ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري فراز داريک373659400.18 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه(سهامي خاص)1645962780.8 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس(سهامي خاص)2806638921.36 %
شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند(سهامي خاص)4152687682.01 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان(سهامي خاص)5078058212.46 %
شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان(سهامي خاص)5441061722.64 %
ساير6101595812.96 %
بانک دي (سهامي عام)7155944213.47 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان (سهامي خاص)766126329237.12 %
جمع1093682416552.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا فتحي نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسمعيل فرهادي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي عراقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد قاسمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري فرهنگيان10101380313اصلیابوالفتح ابراهيمي1378991052رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه10103679146اصلیاصغر نورآئين1371850161عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي مکانيکخیر
سرمايه گذاري سامان فرهنگيان10103273466اصلیاسمعيل فرهادي مقدم3932909976عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدسايرخیر
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان10103273470اصلیرضا سرائي5939707351نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر
سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند10103679165اصلیعباس نعيمي6189968805عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي مکانيکخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۰۳۵,۱۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۷۱,۲۵۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۷۱,۲۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۱۲,۷۵۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۵۸,۵۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۶۹۳,۶۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵۱,۷۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۵۴۱,۸۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۱۲,۷۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۱۲۹,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۲۰,۶۳۷,۷۲۷
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري فرهنگيانحقوقیسهامی خاص10101380313اصلی
سرمايه گذاري سامان فرهنگيانحقوقیسهامی خاص10103273466اصلی
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيانحقوقیسهامی خاص10103273470اصلی
سرمايه گذاري سرمايه گستر سهندحقوقیسهامی خاص10103679165اصلی
پترو فرهنگحقوقیسهامی خاص10103645888اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 500 500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
32,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 32,000,000
32,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 32,000,000
32,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
10,000
سایر موارد:
اخذ تصميم در مورد تقسيم سود سهام