مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:..................................درج مبلغ مربوط به حق‌ حضور اعضاي کميته حسابرسي و اصلاح حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني.................................
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - نماد: گوهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل  بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر- جنب دانشگاه تربيت مدرس- دانشکده مديريت دانشگاه تهران- سالن اجتماعات الغدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور26790 %
شرکت چاپ و نشر سپه 6499940.01 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه6499940.01 %
ساير سهامداران39348940.06 %
بانک سپه490000000.75 %
مؤسسه رفاه و تأمين آتيه کارکنان بانک سپه668724271.03 %
صندوق سرمايه گذاري احتصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد3778403875.81 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد546890679384.14 %
جمع596785716891.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم راعي عزآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کريم جعفرنژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محرم رزم‌ جوئي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحرم رزم جوئي1500981893عضو هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيمديريت بازرگانيبله
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیسيدمحمد عباس نيا0839898223عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت ماليبله
مديريت انرژي اميد تابان هور10320688781اصلیمحمدهادي بحرالعلوم0062174411رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
چاپ و نشر سپه10101233336اصلیاميررضا خسروي5049792622نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيمديريت ماليبله
سرمايه گذاري مهر10103837776اصلیرضا سبحاني مطلق0078889030عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۴۸۸,۴۸۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۴۸۸,۴۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۸۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۶,۴۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۳۷۱,۵۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶۱,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۱۱۰,۳۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۴۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۰۰,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۴۰
سرمایه
۶,۵۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 55,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 1,200
1,200
سایر موارد:
تصويب حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مبلغ حداقل 3.440.000.000 ريال ناخالص و اختيار بازنگري در مبلغ حق‌الزحمه تا سقف الزامات ابلاغي از سوي جامعه حسابداران رسمي و ساير مقررات مربوطه به هيئت‌مديره تفويض گرديد.