مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان - نماد: ذوب

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/01  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 33,180,587 میلیون ریال به‌مبلغ 61,503,538 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 28322951 میلیون ریال و ) در تاریخ 1397/10/15 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد