مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/04/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر - نماد: قپيرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/08/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/08/27 درمحل  سالن اجتماعات ساختمان شهد واقع در تهران ، ضلع شمال غربي ميدان فردوسي ، جنب بانک ملت ساختمان شهد طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران108364265.42 %
شرکت شهد111000005.55 %
شرکت طالب181531879.08 %
شرکت قند اروميه2216776811.08 %
شرکت توسعه کشت و صنعت ملي4390381921.95 %
ساير سهامداران8126469740.63 %
جمع18742589793.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد محمودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون دارابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مير محمد حسين شيرواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام طالبيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
غلامرضا اخباريه4431328068اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
توسعه کشت و صنعت ملي289216اصلیحسين وظيفه دوست1061282244عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
اسمعيل رشيدي2939450455اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت خدمات مديريت سرمايه ء مدار9729اصلیرضا احمدوند3962457828عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شهرام طالبيان2753570736اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت شهد212062اصلیمحمدرضا رباني اصفهاني1284520781عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت قند اروميه169830اصلیمهدي زنجاني مياندوآب2971733165رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۵,۳۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۵,۹۴۲
تعدیلات سنواتی
(۲,۱۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲۳,۷۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۳,۷۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۹,۱۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۹,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۹,۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
غلامرضا اخباريهحقیقی4431328068اصلی
توسعه کشت و صنعت مليحقوقیسهامی خاص289216اصلی
اسمعيل رشيديحقیقی2939450455اصلی
شرکت خدمات مديريت سرمايه ء مدارحقوقیسهامی خاص9729اصلی
شهرام طالبيانحقیقی2753570736اصلی
شرکت شهدحقوقیسهامی عام212062اصلی
شرکت قند اروميهحقوقیسهامی عام169830اصلی
عزيز زنجانيحقیقی2970082314علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,700 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.