icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سيمان بجنورد
سرمایه ثبت شده:
392,000
نماد:
سبجنو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269425
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام سيمان بجنورد

1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پيگيريها و اقدامات انجام شده درخصوص وصول مطالبات سنواتي سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري به شرح يادداشت¬ توضيحي 1-5 صورت¬هاي مالي، جمعا بمبلغ 98 ميليارد ريال(عمدتا مربوط به شرکت¬هاي سيمان آوران ماهان خزر شمال، کوثر صنعت يادآوران و ساير اشخاص)، که در اين ارتباط مبلغ 7/1 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. با عنايت به عدم احراز قابليت وصول کامل مطالبات ناشي از نتايج آخرين وضعيت پرونده هاي دعاوي حقوقي مزبور و اسناد در اختيار شرکت، احتساب ذخيره اضافي در رابطه با مطالبات مذکور درحساب¬ها ضروري بوده، ليکن تعيين رقم دقيق آن در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
5. شرکت ماليات عملکرد سالهاي1394 لغايت 1396 خود را مطابق با رويه سنوات قبل(سال هاي 1388 لغايت 1393) و با لحاظ معافيت ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم جهت نتايج عمليات خط 2 توليد محاسبه و در حسابها منظور نموده، ليکن شواهدي مبني بر پذيرش معافيت ياد شده توسط سازمان امور مالياتي به دست نيامده (بشرح يادداشت 12 صورت هاي مالي نتايج اعتراض شرکت به رد پذيرش معافيت مالياتي سنوات 1388 لغايت 1393 به شوراي عالي مالياتي و هيات ماده 251 مکرر که در اين رابطه ذخيره کافي در حساب ها منظور و ترتيب پرداخت آن داده شده تا کنون مشخص نشده است)، ضمن انکه شرکت با اعتقاد به بخشودگي جرايم ماليات عملکرد سنوات 1388 لغايت سال 1393 و پرداخت اصل آن، ذخيره جهت جرايم اعلامي در حساب ها منظور ننموده است. با عنايت به مراتب فوق احتساب ذخيره اضافي در رابطه با ماليات و جرايم سنوات فوق الذکر ضروريست ليکن تعيين رقم دقيق آن منوط به اعلام نظر نهايي از سوي سازمان امور مالياتي در رابطه سنوات ياد شده خواهد بود.

6. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضيعت مالي شرکت سيمان بجنورد(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام (عمدتا به سهامداران اصلي) حداکثر ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است. همچنين در رابطه با سود قابل تقسيم سال مورد گزارش، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 اين گزارش بر سود قابل تقسيم، جلب مي‏نمايد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
11. دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل هاي انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار و پذيرش اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط به جزء عدم تطابق ميزان سهام شناور شرکت با ميزان تعيين شده، پرداخت سود نقدي مصوب مجمع در مهلت قانوني و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميت ديگري جلب نشده است.
12. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري شرکت در تاريخ 29 اسفند 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به بررسي هاي انجام شده و محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارش گري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

17اردیبهشت1397
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Morteza Asgari [Sign]8005371397/02/19 17:26:57
مدير موسسه دايا رهيافت Ahmad Hasani [Sign]8312441397/02/19 17:27:47