مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به عدم آماده بودن صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت شاهدو عدم امضاء کامل صورتجلسه ،اين اطلاعيه پس از تکميل شدن امضاءهاي صورتجلسه ارسال ميگردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/12/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/12/15 درمحل تهران - خيايان شيخ بهائي جنوبي - شهرک والفجر - خيابان ايرانشناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير114680110.42 %
شرکت سهامي بيمه ايران380000001.4 %
شرکت مدبران اقتصاد1392932975.15 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان1747138776.46 %
مؤسسه اندوخته شاهد196776217172.7 %
جمع233123735686.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد نصيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  باقرميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهادجوانمردي کاشاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهودفلاحت پيشه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
623,342 676,658 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/03/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع باشد