مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سيمان بجنورد - نماد: سبجنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 درمحل  سالن شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع در تهران- خيابان مطهري- بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني- پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - سهامي عام22130970.56 %
ساير سهامداران - اشخاص حقيقي و حقوقي129420403.3 %
شرکت صنايع سيمان غرب - سهامي عام4172837210.64 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان16527597342.16 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد - سهامي عام16918778043.16 %
جمع39134726299.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد حيدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي کريمي شهر بابک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سيمان فارس و خوزستان155اصلیکمال صديقي3873312131عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیمجيد يارمند3620883963عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس- مديريت برنامه ريزي
شرکت صنايع سيمان غرب437اصلیمحمد عميدمتشرع1219276022رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس-زمين شناسي
شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد241350اصلیسجاد عطايي روياني0639434975عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حسابداري
شرکت سيمان خزر64493اصلیاحمد يار محمدي0067831982عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حقوق عمومي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۰,۶۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۱,۴۹۳
تعدیلات سنواتی
(۱۸۲,۴۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۹,۰۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۶,۶۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲,۳۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۶۳,۰۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۶۳,۰۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۵,۸۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۳۹۲,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سيمان فارس و خوزستانحقوقی155اصلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام183650اصلی
شرکت صنايع سيمان غربحقوقی437اصلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميدحقوقیسهامی عام241350اصلی
شرکت سيمان خزرحقوقی64493اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,150,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 1,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.