مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان - نماد: خودکفا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-093 مورخ 1399/06/12  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/26  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 700,000 میلیون ریال به‌مبلغ 4,400,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 3700000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/02 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد