مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت ايران خودرو - نماد: خودرو
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند با سلام احتراما" بازگشت به نامه شماره 524878 مورخ 1398/1/18 مبني بر تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها بعد از سال مالي منتهي به 1397/12/29 به اطلاع ميرساند با توجه به اينکه قانون معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها تاکنون ابلاغ رسمي نگرديده است و آيين نامه هاي اجرايي اين ماده توسط هيات وزيران بتصويب نرسيده است ، لذا اقدامي از سوي اين شرکت صورت نگرفته است . در صورت صدور مجوزهاي قانوني و ابلاغ آيين نامه اجرايي، هيات مديره اين شرکت بمنظور خروج از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت، با تاييد مجمع عمومي صاحبان سهام از اين ابزار بعنوان يکي از روشها استفاده خواهد نمود.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.