icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
نفت ايرانول
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
شرانل( شرانول )
سرمایه ثبت نشده:
1,000,000
کد صنعت (ISIC):
232053
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
 دریافت فایل اکسل
صورت سود و زيان پیش بینی شده
شرح۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد نسبت به فروش۱۳۹۵/۱۲/۳۰درصد نسبت به فروشدرصد تغییراتدلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات ۱۳,۲۲۳,۸۳۱ ۱۰۰ ۱۰,۳۵۳,۷۵۶ ۱۰۰ ۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده (۹,۷۵۱,۰۶۴) (۷۴) (۷,۱۴۰,۰۸۷) (۶۹) (۳۷)
سود (زیان) ناخالص ۳,۴۷۲,۷۶۷ ۲۶ ۳,۲۱۳,۶۶۹ ۳۱ ۸
هزینه های اداری، عمومی و فروش (۹۸۲,۸۶۲) (۷) (۱,۱۰۳,۳۵۵) (۱۱) ۱۱
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ۳۳,۰۰۳ ۰ ۴۷,۴۷۰ ۰ (۳۰)
سود (زیان) عملیاتی ۲,۵۲۲,۹۰۸ ۱۹ ۲,۱۵۷,۷۸۴ ۲۱ ۱۷
هزینه های مالی (۳۷۲,۲۲۶) (۳) (۳۲۶,۵۱۴) (۳) (۱۴)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی ۱۱۵,۴۷۸ ۱ ۸۷,۸۲۴ ۱ ۳۱
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۲,۲۶۶,۱۶۰ ۱۷ ۱,۹۱۹,۰۹۴ ۱۹ ۱۸
مالیات بر درآمد (۳۴۳,۹۸۴) (۳) (۲۶۷,۳۸۸) (۳) (۲۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم ۱,۹۲۲,۱۷۶ ۱۵ ۱,۶۵۱,۷۰۶ ۱۶ ۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اثر مالیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص ۱,۹۲۲,۱۷۶ ۱۵ ۱,۶۵۱,۷۰۶ ۱۶ ۱۶
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال) ۲,۰۹۰ ۰ ۱,۸۱۲ ۰ ۱۵
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال) (۱۶۸) ۰ (۱۶۰) ۰ (۵)
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۱,۹۲۲ ۰ ۱,۶۵۲ ۰ ۱۶
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۰
سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال) ۱,۹۲۲ ۱,۶۵۲


روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود
شرحسال ۱۳۹۴
(دو سال قبل)
سال ۱۳۹۳
(سه سال قبل)
سال ۱۳۹۲
(چهار سال قبل)
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال) ۱,۵۱۰ ۲,۷۲۲ ۲,۴۳۸
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال) ۱,۱۰۰ ۲,۳۰۰ ۲,۱۰۰
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال) ۱,۱۰۰ ۲,۸۰۰ ۲,۳۰۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰