icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
داروسازي توليد دارو
سرمایه ثبت شده:
600,000
نماد:
دتوليد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432309
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد