icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
توکا رنگ فولاد سپاهان
سرمایه ثبت شده:
150,000
نماد:
شتوکا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
442203
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد