مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت آذريت - نماد: ساذري

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1398/07/30 درمحل کارخانه واقع در تبريز کيلومتر 33 جاده تبريز- صوفيان روبروي کارخانه سيمان صوفيان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
1-تعيين تکليف وضعيت شرکت باتوجه به گزارش بازرس وحسابرس قانوني قرائت شده درمجمع عمومي مورخه 98/04/09 2- تصميم گيري درخصوص نامه تعدادي از سهامداران براساس ماده 95 و136اصلاحيه قانون تجارت 3- سايرموارد در اختيارات مجمع عمومي فوق العاده
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد