مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان - نماد: سدبير

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/03/02 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ماهان ساينار نوينماهان ساينار نوين14006632276بزرگمهر خاندوزيمجتبي عالي فاميان1540236846عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجو دکترا
گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارينگروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين14005739653علي علي زادهمحمد نيکونسبتي0110197380عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجو دکترا
خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستانخدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان14003571612علي نائيج حقيقيعلي اروج نژاد5249347983نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
عمران تجارت سروشعمران تجارت سروش14008268646عبدالکريم ملک نياعبدالکريم ملک نيا1818286882عضو هیئت مدیرهموظفدانشجو دکترا
ايده پردازان صنعت استرآبادايده پردازان صنعت استرآباد14007742667سيداحمد موسويسيداحمد موسوي4130853945رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
عبدالکريم ملک نيا