مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنايع بهداشتي ساينا - نماد: ساينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل  سالن اجتماعات مجموعه فرهنگي ورزشي هتل المپيک واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 10000 %
شرکت پاکسان(سهامي عام)25000 %
شرکت گلتاش(سهامي عام)25000 %
شرکت مرواريد هامون(سهامي خاص)25000 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام)125000.01 %
شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)125000.01 %
شرکت صنعتي بهپاک (سهامي عام)125000.01 %
سايرسهامداران حقيقي895680.04 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام)1675000.07 %
شرکت آلي شيمي قم(سهامي خاص)20025000.8 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران 4013260516.05 %
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام)15031653760.13 %
جمع19275471077.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مظفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا حقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنام عزت نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر10102757695اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدروابط بين المللخیر
مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر10860308036اصلیمحمد ياراحمدي1270878875رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيخیر
صنعتي بهپاک10100503545اصلیپژمان ميرهادي0054676428عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحقوقخیر
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیبهنام عزت نژاد1600077269نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیسيدمهدي مجيدي0383768802عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدشيميخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۱۳,۱۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۵۰,۵۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۵۰,۵۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۸۵,۵۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۹۸,۶۶۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۲۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۹۰,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۰۷,۹۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۲۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۳۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10102757695اصلی
مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10860308036اصلی
صنعتي بهپاکحقوقیسهامی عام10100503545اصلی
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايرانحقوقیسهامی عام10101662543اصلی
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايرانحقوقیسهامی عام10100970248اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 27,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 24,000,000
32,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
32,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
2,000
سایر موارد:
سهامداران محترم مي توانند مجمع عمومي عادي ساليانه را به صورت آنلاين و از طريق لينک زير مشاهده و سئوالات و نظرات خود را از اين طريق مطرح تا نسبت به پاسخگويي مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد. آدرس سايت : https://sainaco.com