icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
سرمایه ثبت شده:
600,000
نماد:
کگل15
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

1. صورتهاي مالي شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر(سهامي خاص)شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. طي سال مالي مورد گزارش، قرارداد بهره برداري از خطوط 5و 6 کنسانتره گل گهر به شرکت گهر روش منتقل گرديده و بابت موجودي قطعات تحويلي به شرکت مذکور مبلغ 209 ميليارد ريال به حساب مطالبات از شرکت مورد اشاره (موضوع يادداشت 11-4 توضيحي صورتهاي مالي) منظور گرديده است.در اين رابطه مدارک و مستندات قيمت گذاري کالاهاي مذکور به اين موسسه ارائه نشده است. لذا، آثار احتمالي ناشي از مراتب مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. پاسخ تاييديه دريافتي از شرکت سنگ آهن گهر زمين داراي مبلغ 63 ميليارد ريال مغايرت نامساعد نسبت به دفاتر شرکت مي باشد، همچنين صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر تنظيم نگرديده است.لذا، آثار احتمالي مراتب فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت ماليشرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. با عنايت به يادداشت 9-10 توضيحي صورت هاي مالي، خالص مانده بدهي به سازمان امور مالياتي، بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دوره مالي1394 و سال مالي مورد گزارش، جمعا مبلغ 255 ميليارد ريال مي باشد. در اين خصوص عملکرد شرکت، تاکنون مورد رسيدگي مسئولين مالياتي قرار نگرفته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

8. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص انتقال اسناد مالکيت سه دستگاه وسايط نقليه بنام شرکت و تغيير سال مالي انجام نشده است.
9. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به موارد زير جلب مي نمايد: الف- طي سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل جمعا مبلغ 151 ميليارد ريال تحت عنوان علي الحساب پرداختي به شرکت فولاد کاويان گهر (شرکت سرمايه پذير) پرداخت گرديده است(موضوع يادداشت 10-4 توضيحي صورتهاي مالي). در اين رابطه تناسب مبالغ پرداخت شده نسبت به شسرمايه گذاري در شرکت مذکور قابل توجه مي باشد. ب- با عنايت به يادداشت 1-15 توضيحي صورتهاي مالي، عمليات بهره برداري از خط توليد آهن اسفنجي شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، منجر به زيان گرديده است. ج- طي سال مالي مورد گزارش يک باب زمين و ساختمان جمعا به مبلغ 34 ميليارد ريال خريداري گرديده که در اين رابطه، چگونگي استفاده از دارايي مذکور، در جريان عمليات شرکت، در چارچوب موضوع فعاليت شرکت حائز اهميت مي باشد. د- ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي(موضوع يادداشت 18 توضيحي صورتهاي مالي) شامل مبلغ 39 ميليارد ريال زيان ناشي از فروش حواله هاي دريافتي از شرکتهاي معدني و صنعتي گل گهر و توسعه آهن و فولاد گل گهر مي باشد.
10. معاملات مندرج در يادداشت 24 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مزبور براساس روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

08اردیبهشت1397
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هوشيار مميز Seyyed Mohammad Nourian Ramsheh [Sign]9220481397/03/19 13:06:21
شريک موسسه هوشيار مميز Mohammad Javad Hedayati [Sign]8008961397/03/19 13:26:42
مدير موسسه هوشيار مميز "Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] "8008241397/03/19 13:54:20