مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت عمران و توسعه فارس - نماد: ثفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  شيراز، خيابان ارديبهشت، برج IT، طبقه 11، سالن همايش ها   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
دانشگاه شيراز14819590.08 %
اداره کل اوقاف فارس214973351.19 %
شهرداري شيراز390999832.17 %
ساير90152605650.08 %
جمع96360533353.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ساسان مبيني دهکردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا جمشيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد سلماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور بشارت  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع و صادرات فارس10530212661اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداري ماليبله
شهرداري شيراز14002091671اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراماليبله
توليدي زنجان برنز10101219313اصلیغلامعلي ميرزائي منفرد2539264301عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحقوقبله
سدفام توس10380389276اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
فني مهندسي آلياژ خاتون10861965657اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۹۱۱,۹۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰۸,۱۶۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۰۸,۱۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۷,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳۰,۷۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۷۵,۹۸۱
سود قابل تخصیص
۳,۹۱۸,۶۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۹,۴۱۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۸۴۹,۲۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۹۵,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۵۵۴,۰۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۴
سرمایه
۱,۸۰۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاراي پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 75,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,320 8,856 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
20,000
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت اين مجمع مي باشد. همچنين جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده همزمان مجمع از طريق مراجعه به لينک http://omranefars.ir/Home/Live فراهم مي باشد.