مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:ميزان فعلي سرمايه به اشتباه مبلغ3.500.000.000 ريال ذکر شده است که ميزان صحيح آن 3.500.000.000.000 ريال است لذا افزايش سرمايه از مبلغ 3.500.000.000.000 ريال به مبلغ 16.687.156.343.542 ريال صحيح مي باشد
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنايع کشاورزي و کود زنجان - نماد: زنجان(شزنجان)

موضوع:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 3,500,000,000,000 ریال به مبلغ 16,687,156,343,542 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور تأمين قسمتي از سرمايه گذاري لازم براي ادامه ي احداث کارخانه هاي توليد يوتيليتي، آمونياک و اوره (پروژه ي در دست ساخت شرکت) و هم چنين بهبود نسبت کفايت سرمايه و افزايش توانگري مالي به منظور رعايت بند ح بخش هشتم (الزامات) متن نظام نامه ي ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي در تاريخ 1400/07/24 به شرح زير به تصويب هيئت مديره ي اين شرکت رسيده است. 1- افزايش سرمايه در مرحله ي اول از محل آورده ي نقدي و مطالبات حال شده ي سهام داران از مبلغ 000ر000ر000ر500ر3 ريال به 000ر000ر000ر500ر10 ريال 2- افزايش سرمايه در مرحله ي دوم از محل مازاد تجديد ارزيابي بخشي از سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود شامل طبقات: زمين، دارايي هاي در جريان تکميل، اقلام سرمايه اي در انبار و هم چنين سرفصل سرمايه گذاري هاي بلندمدت شامل طبقه سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي فرعي از مبلغ 000ر000ر000ر500ر10 ريال به 542ر343ر156ر687ر16 ريال که در تاریخ 1400/07/24 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.