مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت گلوکوزان - نماد: غگل

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-097 مورخ 1398/10/25  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/15  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,106,824 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 5906824 میلیون ریال و ) در تاریخ 1398/12/03 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد